Shrunk Expand

Lidmaatschap


weo_logo_origineel_trans-2   

 Het lidmaatschap wordt aangegaan volgens de statuten van de w WEO. Welke op aanvraag ter inzage beschikbaar worden gesteld. De hoofdlijnen worden hieronder genoemd;

1.  Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het eind van het seizoen en behoudens schriftélijke opzegging telkens stilzwijgend verlengd met de duur van 1 seizoen.
Een   seizoen (=verenigingsjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daar op volgend.

2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie en wel uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen.
3. Bij opzegging is het lid gehouden de contributie te voldoen tot het eind van het lopende seizoen, (wederzijdse rechten en plichten blijven daarbij gehandhaafd) De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld m de algemene ledenvergadering.
4. Indien dé contributie niet tijdig wordt voldaan kan het bestuur besluiten tot uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
5. Indien een lid wordt geroyeerd (in verband met wanbetaling) behoudt de vereniging zich  het recht voor over te gaan tot gerechtelijke incasso. De kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

 

Contributie:
Spelend lid veldvoetbal senioren € 11,- per maand
Spelend lid veldvoetbal A,B,C junioren € 8,- per maand
Spelend lid veldvoetbal D,E,F, junioren € 7,- per maand
Spelend lid veldvoetbal 45+ € 8,50 per maand
Niet-spelend lid € 25,- per jaar

Vragen betreffende contributie , aanmelding of opzeggingen via
Hanneke Nieland  ledenadministratie

.

Klik op onderstaande link om het aanmeldingsformulier te downloaden
uitprinten, invullen, de gevraagde gegevens bijvoegen en opsturen.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ca250f8bdb&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1614659214101040793&th=16686c0019cdce99&view=att&disp=safeComments are closed.